Δημοσιεύθηκε στην ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑ «ΦΑΙΔΩΡΑ» ΚΑΙ «OVERKILL


 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ                                              ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                            ΣΧΕΔΙΑ «ΦΑΙΔΩΡΑ» ΚΑΙ «OVERKILL


Σϊέδιο «Φαιδώρα’

Γράφει η Μάχη Γραικού

ι επιχειρήσεις «OVERKILL» και «ΦΑΙΔΩΡΑ» έχουν μελετηθεί από τις μυστικές υπηρεσί­ες των Η.Π.Α και αφορούν τη διάλυση της Ελλάδας.

Η «δράση» των think tank, όπως αποκαλού­νται, είναι γνωστό πως έχει σαφή προσανατολισμό στον γενικότε­ρο διαμελισμό κρατών, προκει- μένου να ικανοποιηθούν πλήρως τα σχέδια των ΗΠΑ μέσω της πο­λιτικής του «διαίρει και βασί­λευε».

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος σχε­δίων που αντιμετωπίζουν την χώ­ρα μας ως «στόχο».

Δεν είναι γνωστό εάν αληθεύουν ή εάν πρόκειται για «διασπορά» ψευ­δών ειδήσεων προκειμένου να φοβίσουν και να καταφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα, χωρίς την πραγματοποίησή τους.

Η επιχείρηση Φαιδώρα έχει να κάνει με εδαφική διάλυση της Ελ­λάδος από έξω προς τα μέσα, ε­νώ η επιχείρηση Overkill έχει τα στοιχεία ψυχολογικού πολέμου και τρομοκράτησης του Ελληνι­κού λαού σε περίοδο ειρήνης (βλέπε τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη).

Η ανασφάλεια και ο φόβος είναι ι­σχυρά όπλα στη Νέα Τάξη Πραγ­μάτων.

Ας δούμε όμως το τεχνικό μέρος των δύο επιχειρήσεων, μέσα από απόρρητα ντοκουμέντα, που έφε­ρε από το 1993 στο φως της δη­μοσιότητας ο Αθανάσιος Στριγάς με το δυσεύρετο πλέον βιβλίο του «Οι τυμπανιστές του Πεντα­γώνου» (εκδόσεις Νέα Θέσις):

Διχοτόμηση της Κύπρου σε Ελ­ληνοκύπριους και Τουρκοκύ­πριους και επίβλεψη της συμφω­νίας από Αμερικάνικες πλέον δυ­νάμεις (έχει ήδη γίνει).

 1. Συμφωνία συν-κυριαρχίας στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, όπου με τη πάροδο του χρό­νου θα εξελιχθεί σε ολική κυριαρ­χία της Τουρκίας.

 2. Η συμφωνία αυτή θα στηριχθεί στη «φιλία» των δύο χωρών αλλά και στη Συμφω­νία της Μαδρίτης και στο άρθρο 5 που ονομάζει τα ζωτικά συμφέ­ροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο.

 3. Ναρκοθέτηση στα Ελληνικά λι­μάνια (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης κ.λ.π.) από δυ­νάμεις του ΝΑΤΟ.

 4. Κατάληψη του Γ Σώματος Στρατού στη Θεσσαλονίκη. Δια­κοπή τηλεπικοινωνιών Ελληνικής Μακεδονίας*. Κατάληψη και ανα- τίναξη του Υπουργείου Μακεδο- νίας-Θράκης (*Ελληνική Μακεδο­νία, γιατί μέχρι τότε τα Σκόπια θα έχουν αναγνωρισθεί επισήμως σαν Μακεδονία από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς).

 5. Δημιουργία αμερικανο-νατοΐ- κής βάσης στο Μπούλκες της «Μακεδονίας» στα Σκόπια (έχει ή­δη γίνει).

 6. Δημιουργία αμερικάνικης βά­σης στην Αυλώνα της Βορείου Η­πείρου «Αλβανία» (έχει ήδη γίνει απ’ το 1995).

 7. Επίσημη αίτηση στον Ο.Η.Ε α­πό την κυβέρνηση της Αλβανίας για αναγνώριση Αλβανικής μειο­νότητας στην Ελλάδα. Ο Ο.Η.Ε. με τη σειρά του θα απαιτήσει απ’ την Ελλάδα την αναγνώριση της Αλβανικής μειονότητας με δικαί­ωμα στην εκπαίδευση και στο θρήσκευμα. Η μειονότητα αυτή θα συγκεντρωθεί μάλλον στην Ή­

πειρο. Ο U.C.K. αναλαμβάνει δράσεις τρομοκράτησης του ελ­ληνικού λαού, ο Ελληνικός στρα­τός αντιδρά και το Ν.Α.Τ.Ο, για το καλό των δύο μειονοτήτων, α­σφαλίζει την Ήπειρο (σας θυμίζει κάτι;).

 1. Δολοφονία πολιτικών και επι­χειρηματιών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

 2. Ταυτόχρονα μεταφορά της Τα­ξιαρχίας του Ρήνου (Γερμανίας) στην «Μακεδονία» (Σκόπια) μαζί με τις ειδικές δυνάμεις SEALSκαι DeltaForce. Κατάληψη αεροδρο­μίων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

 3. Αποκοπή της Ελλάδας στα σύνορα του Νομού Πιερίας με ναρκοθέτηση της περιοχής και έλεγχο από Αμερικανούς στρα­τιώτες.

 4. Η επίτευξη του διαμελισμού της Ελλάδας θα πρέπει να γίνει ε­ντός 24 ωρών.

 5. Η περιοχή θα δια­μοιραστεί ανάλογα με τα δεδομέ­να της εποχής που θα εφαρμο­στεί η επιχείρηση.

Μετά την επιτυχία της επιχείρη­σης, τον αμερικανικό στρατό θα αντικαταστήσουν για όσο ακόμη διάστημα χρειαστεί, οι δυνάμεις του ΟΗΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τους ε- μπνευστές της η επιχείρηση πρέ­πει να περιέχει όλα τα στοιχεία OVERKILL: «Η κυβέρνηση των Α­θηνών θα πρέπει να αιφνιδιαστεί απόλυτα, για να αποφευχθεί ο­ποιαδήποτε αντίδραση»!

Και αν τα παραπάνω σας φαντά­ζουν «υπερβολικά», διαβάστε και το εμπιστευτικό έγγραφο του υ­πουργού Άμυνας των ΗΠΑ Φραν- κ Καρλούτσι για τον Ανδρέα Πα- πανδρέου τον Οκτώβριο του 1988:

«ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΥΑΣΙ- ΓΚΤΟΝ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ -10 Οκτωβρίου 1988 ΑΠΟ: Φρανκ Καρλούτσι.

ΘΕΜΑ: Η σημερινή πορεία μας στην επιχείρηση «OVERKILL»

 • Αν επικρατήσουν τα μυστικά κανάλια, θα χάσουμε τον έλεγχο της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Φοβάμαι ότι αυτά τα κα­νάλια θα χρησιμοποιήσουν κά­ποια στοιχεία {OVERKILL} πρίν από μας και εναντίον μας, αμέ­σως μετά την ανάληψη της εξου­σίας εκεί.

 • Αν επιβληθούν, πρώτα θα ισχυ­ροποιήσουν τη θέση τους με την αυτόνομη εξόρυξη των Ελληνι­κών πετρελαίων , διαταράσσο- ντας με αυτόν τον τρόπο την πα­γκόσμια πετρελαϊκή πολιτική, ενώ θα δυναμώσουν την Ελληνική οι­κονομία.

 • Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφα­σιστικά. Πρέπει να εφαρμόσουμε την επιχείρηση «OVERKILL» τώρα στην Ελλάδα με κάθε δυνατή λε­πτομέρεια.

Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε αταξία και φανερή αδυναμία να αντισταθεί αποτελεσματικά.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός Παπανδρέου βρίσκεται στο Λονδίνο για το γνω­στό ζήτημα Υγείας του.

Επιμένω ότι η επιχείρηση πρέπει να εφαρμοστεί πριν επιστρέψει στην Αθήνα.

Πιστεύω ότι θα προσφέρουμε με­γάλες υπηρεσίες στην ανθρωπό­τητα με μια άμεση ενέργειά μας στο Ελληνικό ζήτημα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Φρανκ Καρλούτσι Υπουργός άμυνας».

 Έγγραφο-φωτιά αποκαλύπτει τον ρόλο Κίσινγκερ: Γιατί να μην έχουν οι Τούρκοι το 1/3 της Κύπρου!

Posted by infiltr8or στο Αύγουστος 31, 2018

Σε μια ακόμη επιβεβαίωση για τον καταστροφικό ρόλο που διαδραμμάτισε στο Κυπριακό ο τότε Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ αποκαλύπτουν απόρρητα μέχρι λίγο καιρό έγγραφα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε σήμερα, καταγράφει τα πρακτικά από την συνάντηση του τότε προέδρου Τζέραλντ Φορντ με τον Χένρι Κίσινγκερ και τον στρατηγό Μπρέντ Σκόουκροφτ του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (Deputy Assistant to the Presidentfor National Security Affairs), στις 13 Αυγούστου 1974.

Ο Κίσινγκερ για πρώτη φορά εμφανίζεται απροκάλυπτα να υποστηρίζει την κατοχή του 1/3 της Κύπρου από τους Τούρκους και συγχρόνως να δηλώνει ότι εάν η Ελλάδα και η Τουρκία έφθαναν σε σύγκρουση, τότε οι ΗΠΑ θα στήριζαν την Τουρκία.

Κι όλα αυτά μια ήμερα, ή μάλλον λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο Αττίλας 2 με τον οποίο η Τουρκία ολοκλήρωσε την στρατιωτική εισβολή καταλαμβάνοντας το 36,2% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Κίσινγκερ: Το πρόβλημα στην Γενεύη είναι ότι οι Τούρκοι βλέπουν ότι όσο οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται τόσο πιο δύσκολες γίνονται οι μονομερείς στρατιωτικές κινήσεις. Οι Έλληνες χρονοτριβούν -θέλουν να επιστρέψουν στην βάση τους για 36 ωρες και μετά να επαναληφθούν οι συνομιλίες. Οι Τούρκοι έχουν αρνηθεί να προσφέρουν αυτή την παράταση, γιατί θα καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την ανάληψη μονομερούς δράσης.

Προεδρος Φόρντ: Τι θα κάνουμε εάν οι Τούρκοι κάνουν την κίνηση;

Κίσινγκερ: Θα ψηφίσουμε εναντίον τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε τους Έλληνες ώστε να μην πάνε σε πόλεμο. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι ακραίοι εθνικιστές. Μερικά χρόνια πριν οι τουρκικές τακτικές ήταν ακριβός να αρπάζουν ότι θέλουν και μετά να διαπραγματεύονται στην βάση της κατοχής. Αλλα εάν οι Τούρκοι χαλαρώσουν στην Κύπρο, οι Έλληνες θα γίνουν πιο ανεξέλεγκτοι (χρησιμοποιεί τη λέξη unglued).

 • Εμείς φυσικά δεν θέλουμε έναν πόλεμο μεταξυ των δυο, αλλά εάν φθασουμε σε αυτόν, η Τουρκία είναι πιο σημαντική για εμάς και (οι Τούρκοι) εχουν μια πολιτικη δομή η οποία μπορει να παράξει έναν Κανταφι.

(Ο Σκοουκροφτ αποχωρεί για να καλέσει τον Αμερικανό πρέσβη Στην Άγκυρα, Macomber. Επέστρεψε μετά από 10 λεπτά)

Κίσινγκερ: Προσπαθούμε να διασώσουμε την κατάσταση στην Κύπρο αφού βγήκε εκτός ελέγχου. Οι Βρετανοί τα έκαναν χάλια σε αυτό. Εάν οι Τούρκοι κινηθούν για να πάρουν αυτά που θέλουν τότε θα καταδικασθούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας και η Σοβιετική Ένωση θα τους χτυπήσει στο κεφάλι με αυτό. Μερικοί από τους συνάδελφους μου θέλουν να κόψουν την βοήθεια στην Τουρκία. Αυτό θα ήταν μια καταστροφή. Δεν υπάρχει κανένας αμερικανικός λόγος, για να μην έχουν οι Τούρκοι το ένα τρίτο της Κυπρου.

Θα κάνουμε μία ανακοίνωση σήμερα για να «βγάλουμε» από την πλάτη μας την εφημερίδα New York Times, αλλά δεν πρέπει να τους στρίψουμε το χέρι…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τότε η εφημερίδα της Νέας Υόρκης είχε πολλές αποκλειστικές πληροφορίες για την εισβολή στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον Χένρι Κίσιγκερ.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Φόρντ, ο Κίσιγκερ και ο Σκόουκροφτ συζητούν για το μείζον θέμα του οπίου, που δημιουργούσε τριβές στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία.

Ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον, πριν παραιτηθεί, είχε γράψει επιστολή στον Μπουλέντ Ετσεβίτ, το οποίο δεν είχε προλάβει να στείλει λόγω της τουρκικής εισβολής και στο μεταξύ είχε παραιτηθεί. Έτσι συζήτησαν να ξαναγραφεί η επιστολή με την υπογραφή του Φόρντ ή του ίδιου του Κίσιγκερ.

Ο «μάγος» της διπλωματίας σκέφθηκε για να μην έχει προβλήματα ο Φόρντ με τους Τούρκους να υπογράψει ο ίδιος την επιστολή και στο σημείο αυτό ο τότε Αμερικανός πρόεδρος του απαντά ότι αφού έχεις καλές σχέσεις με τον Ετσεβίτ είναι καλύτερα η επιστολή να υπογραφεί από τον ίδιο.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Memorandum of Conversation

Washington, August 13, 1974, 9 a.m.

PARTICIPANTS

 • President Ford Henry A. Kissinger,

 • Secretary of State and Assistant to the President for National Security Affairs

 • Major General Brent Scowcroft, Deputy Assistant to the President for National Security Affairs

[General Scowcroft came in late.]

Kissinger: The problem in Geneva is that the Turks see that the more the negotiations are protracted the more difficult the unilateral military move becomes. The Greeks are procrastinating—they want to go home for 36 hours and then resume discussions. The Turks so far have refused to grant a 36-hour extension because it would make it that much harder to take unilateral action.

President: What would we do if the Turks moved?

Kissinger: We would have to vote against them in the Security Council. We would have our hands full to keep the Greeks from going to war. The Turks right now are extremely nationalistic. For a few years ago, the Turkish tactics are right—grab what they want and then negotiate on the basis of possession. But if the Turks run loose on Cyprus, the Greeks could come unglued. We certainly do not want a war between the two, but if it came to that, Turkey is more important to us and they have a political structure which could produce a Qadhafi.

[Scowcroft left to call Macomber and returned after about 10 minutes.]

Kissinger: We have been trying to bail the Cyprus situation out after it got out of control. The British have made a mess of it. If the Turks move to take what they want, they will be condemned in the Security Council and the Soviet Union will beat them over the head with it. Some of my colleagues want to cut off assistance to Turkey—that would be a disaster.

There is no American reason why the Turks should not have one-third of Cyprus. We will make a statement today that will get the New York Times off our back, but we should not twist their arm. I would like to mention the Turkish poppy issue. President Nixon signed a letter to Ecevit which, because of Cyprus, we have not yet delivered. We could redo the letter for your signature, or I could send it. I think the whole poppy situation is a loser. Do you want to have a brawl with the Turks, or should I? Maybe I should do it.

President: The other side of the coin is that you already have very good relations with Ecevit and there would be less damage coming from me.

Kissinger: Let’s wait a bit. If we come out of the Cyprus thing all right, we will have more leverage. The Turks can’t focus on it now anyway.

President: Yes. Let’s wait a bit.

[Omitted here is discussion unrelated to Cyprus.]

Πηγή: Του ΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ στο hellasjournal.com

ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΙΔΩΡΑ» ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΗΚΕ! Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ, Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ….

Το άρθρο στο σύνδεσμο!

http://arxaiaithomi.gr/2018/06/18/το-σχεδιο-φαιδωρα-εξελισεται-οπωσ-π/

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s